CÔNG TY CHUYÊN TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG VÀ NHẬN THẦU XÂY DỰNG

<< Tiêu đề >>

DANH SAÙCH COÂNG TRÌNH COÂNG TY ÑAÕ VAØ ÑANG THÖÏC HIEÄN

STT

DANH MUÏC COÂNG TRÌNH

ÑÒA ÑIEÅM

GIAÙ TRÒ

CHUÛ ÑAÀU TÖ

NAÊM

1

Giaùm Saùt Coâng trình ñoàn bieân Phoøng

Cöûa Khaåu Moäc Baøi – Taây Ninh

 

Coâng ty Khaûo saùt thieát keá tö vaán SG

2011

2

Nhaø ôû Gia ñình Loâ soá B6 -02 Khu Daân cö Intresco

Xaõ Bình Höng Huyeän Bình Chaùnh - HCM

 

Coâng ty CP Ñaàu Tö Kinh Doanh Nhaø

2011

3

Giaùm Saùt Coâng trình traïm döøng Xe Buyùt Xuaân Loäc

Xaõ Xuaân hoøa Huyeän Xuaân Loäc – Ñoàng Nai

 

Coâng ty Quaûn Lyù Döï aùn Tín Nghóa

2011

4

Giaùm saùt Haï taàng kyõ thuaät Goàm Ñöôøng soá 13, 15, 16, 17,18 Khu daân cö 18 A Tam phöôùc – GD2

Ñoàng Nai

 

Coâng ty Quaûn Lyù Döï aùn Tín Nghóa

2011

5

Giaùm saùt Coâng trình Nhaø vaên Phoøng Giao dịch Coâng ty Trí Vieät

Goø Vaáp - HCM

 

Coâng ty CP TM   Trí Vieät

2011

6

Hợp đồng thi công mố Cầu SG1 – Tây Ninh

Taây Ninh

286.000.000

Coâng ty CP Beâ toâng & XD Thaêng Long

2013

7

Hôïp ñoàng Xaây Döïng Keânh N3 lyù trình (Km13+645 – Km16+108) Goùi thaàu soá 09 (XL9-ÑH) thuoäc döï aùn Thuûy Lôïi Phöôùc Hoøa – Long An

Long An

6.278.130.999

Coâng ty CP Xaây Laép Mieàn Trung

2013

8

Hôïp Ñoàng Xaây Döïng Goùi thaàu xaây laép XL12.TP4 : Xaây Döïng bôø keø, ñöôøng doïc keânh, caàu baéc qua keânh, gieáng taùch doøng vaø tuyeán coáng bao töø Km2+945,23 ñeán Km3+329,40 thuoäc döï aùn TP.4: Caûi taïo keânh vaø ñöôøng doïc keânh Taân Hoùa – Loø Goám

TP. Hoà CHí Minh

494.928.000

Coâng ty Coå Phaàn Xaây Döïng Thöông Maïi An Xuaân Thònh

2013

9

Hôïp ñoàng thi coâng ½ khung T (Khoái K2~K17) treân truï T16 thuoäc döï aùn Xaây Döïng Caàu Saøi Goøn 1

 

430.052.000

Coâng ty TNHH Xaây Döïng Nam Vieät

2013

10

Hôïp ñoàng xaây döïng Coâng trình Ñöôøng Cao toác Haø Noäi – Thaùi Nguyeân

Haø Noäi

17.580.000.000

Coâng ty CP XDGTGT 886 Thaønh Nam – Toång 8

2012

11

Coâng trình ñöôøng Vaønh Ñai 4

Haø Noäi

9.630.000.000

Coâng ty CP XDCTGT 810- Toång 8

2012

12

Thi Coâng xaây döïng nhaø phoá D11/47F Aáp 4 Vónh Loäc A, Bình Chaùnh, HCM

Hoà Chí Minh

1.000.000.000

Oâng Traàn Anh Tuaán

2012

13

Thi Coâng xaây döïng nhaø phoá C11F Aáp 3 Vónh Loäc A, Bình Chaùnh, HCM

Hoà Chí Minh

980.000.000

Baø Traàn Thò Thô

2012

14

Thi Coâng xaây döïng nhaø phoá 122/30B Ñöôøng 11, Khu Phoá 9, Phöôøng Tröôøng Thoï, Quaän Thuû Ñöùc TP.Hoà Chí Minh

Hoà Chí Minh

1.540.000.000

Traàn Vaên Huy

2011

15

Thi coâng Caùc haïng muïc ñöôøng noäi boäthuoäc döï aùn ñaàu tö xaây döïng khu daân cö Vónh Loäc B – Huyeän Bình Chaùnh phuïc vuï taùi ñònh cö caùc hoä daân thuoäc döï aùn naâng caáp ñoâ thò giöõa Ban quaûn lyù döï aùn Naâng caáp ñoâ thò thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi Toång coâng ty ñaàu tö phaùt trieån nhaø vaø ñoâ thò (HUD).

 

Hoà Chí Minh

18.525.000.000

Coâng ty CP Ñaàu Tö vaø Xaây döïng HUD1.02

2012

16

Söûa chöõa ñöôøng Nguyeãn Vaên Cöø thuoäc döï aùn Khu ñoâ thò sinh thaùi Chaùnh Myõ Thuû Daàu 1 – Bình Döông

Bình Döông

 

Coâng ty CP Ñaàu Tö vaø Xaây döïng HUD1.02

2012

17

Ñöôøng giao thoâng soá 1 döï aùn Khu ñoâ thò sinh thaùi Chaùnh Myõ Thuû Daàu 1 – Bình Döông

Bình Döông

 

Coâng ty CP Ñaàu Tö vaø Xaây döïng HUD1.02

2012

18

Ñöôøng giao thoâng tuyeán NB18 döï aùn khu daân cö Ñoâng Taêng Long – Quaän 9 - HCM

Hoà CHí Minh

 

Coâng ty CP Ñaàu Tö vaø Xaây döïng HUD1.02

2012

19

Thi coâng xöû lyù neàn yeáu, thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm vaø Thaûm beâ toâng nhöïa saân – ñöôøng noäi noä CÔNG TY TNHH SX & TM ĐẠI DƯƠNG

Hoà CHí Minh

250.000.000

CÔNG TY TNHH SX & TM ĐẠI DƯƠNG

2014

20

GÓI THẦU XL4-TB: KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH CẤP 1,2,3 (N14, N16, N17) CÔNG TRÌNH: KHU TƯỚI TÂN BIÊN - THỦY LỢI PHƯỚC HÒA

 

 

Taây Ninh

2.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN KHÁNH

2014

 

ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU

C.TY CP TÖ VAÁN VAØ XAÂY DÖÏNG THANH HOAØNG PHUÙC