CÔNG TY CHUYÊN TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG VÀ NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Chào mừng Bạn Đến Với C.Ty Thanh Hoàng Phúc

Công ty Tư Vấn Xây Dựng Thanh Hoàng Phúc (THPCC) được thành lập với thành viên sáng lập nhiều kinh nghiệm như Chủ tịch - Ks. Nguyễn Duy Thanh (nhiều năm làm việc và có mối quan hệ lâu dài với các công ty lớn như Tổng công ty XDCTGT8 – Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD, Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Tây Hồ….. ) và Tổng Giám Đốc Ks. Trần Văn Huy nhiều năm làm việc tại các công trình thủy lợi và thủy điện Cùng với sự giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm từ 2 Cty lớn là: Cty TNHH MTV Quản lý dự án Tín Nghĩa – Giám Đốc Tiến sĩ Đinh Công Tịnh và Công ty Khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn - Giám đốc KTS Lê Văn Mười.

Công ty với thế mạnh chính là Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi thủy điện.Trong những năm qua với sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cố gắng của tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty, cùng với sự hợp tác giúp đỡ của các quí vị. Công ty Thanh Hoàng Phúc đã và đang lớn mạnh không ngừng, ngày càng phát triển, trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu trong nghành Tư Vấn xây dựng và thi công xây lắp Việt Nam được khách hàng, xã hội tín nhiệm. Với chiến lược phát triển trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh theo hướng đa doanh, đa dạng hoá sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ, tiếp cận và triển khai đầu tư một số Dự án có hiệu quả.

 

Teân doanh nghieäp:COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ XAÂY DÖÏNG THANH HOAØNG PHUÙC

 

Teân giao dòch:THANH HOANG PHUC CONSTRUCTION AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

 

Teân vieát taét  : THPCC JSC

 

Ñòa chæ         : D11/ 47K Ñöôøng Quaùch Ñieâu–Vónh Loäc A–Bình Chaùnh – TP. Hoà Chí Minh

 

Ñieän Thoaïi   : 08.6266.5387 / 0983.502.868

Fax               : 08.6266.5387

 

Maõ Soá thueá  : 0310.628.524

 

Taøi Khoaûn    : 1011.101.940.007 Taïi Ngaân Haøng Thöông maïi Coå phaàn Quaân ñoäi Chi nhaùnh Hoà Chí Minh

 

Voán ñieàu leä  : 4.800.000.000 VNÑ (Boán tyû taùm traêm trieäu ñoàng) hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp.


Không có sản phẩm