CÔNG TY CHUYÊN TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG VÀ NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Ngày 20/12/2013 Công ty đã tổ chức họp đại hội Cổ đông và bầu ra:

1/. Hội ĐỒng QT

 Ông: Nguyễn Duy Thanh - Chủ Tịch HĐQT Đại diện pháp luật công ty

Ông: Trần Anh Tuấn - Uỷ Viên

Ông: Trần Văn Huy - Uỷ Viên

Bà: Trần Thị Thơ - Uỷ Viên

Ông Nguyễn Duy Chiều - Uỷ Viên

2/. Ban Giám ĐỐc

 Ông: Trần Văn Huy - Tổng Giám Đốc điều Hành

 Ông: Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám Đốc

 Bà: Trần Thị Thơ - Phó Tổng Giám Đốc - Kế toán trưởng

 

 

 

Tháng 3 năm 2014  Công ty đã trúng thầu Gói thầu:Thi coâng xöû lyù neàn yeáu, thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm vaø Thaûm beâ toâng nhöïa saân – ñöôøng noäi noä CÔNG TY TNHH SX & TM ĐẠI DƯƠNG

Tháng 4/2014 công ty đã khánh thành công trình Thi coâng xöû lyù neàn yeáu, thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm vaø Thaûm beâ toâng nhöïa saân – ñöôøng noäi noä CÔNG TY TNHH SX & TM ĐẠI DƯƠNG

Một công trình thành công và được Chủ Đầu Tư đánh giá cao về tiến độ cũng như chất lượng thi công

Tháng 5/2014 Công ty đã trúng thầu nhận khoán thi công một phần công trình;

GÓI THẦU XL4-TB: KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH CẤP 1,2,3 (N14, N16, N17)

CÔNG TRÌNH: KHU TƯỚI TÂN BIÊN - THỦY LỢI PHƯỚC HÒA

Đây là một công trình lớn và được Sở Nông nghiệp Tây Ninh cùng Ủy ban tỉnh rất quan tâm